فولیپلکس با ترکیب منحصر به فردی که داره مستقیما روی پیوندهای دی سولفید مو اثر میذاره و اونها رو دوباره به هم میچسبونه و در نتیجه باعث احیای موهای آسیب دیده میشه.