اصطـاح کیـو بـه ژاپنـی بـه معنـای بـزرگ میباشـد. بـزرگ هماننـد آرزوی مـا بـرای بـه تحقـق پیوسـتن آینـده، یـا خلـق سـری جدیـد محصـوالت بـا قـدرت رقابـت بـا بهترینهـای دنیـا همـراه بـا خصایـص و کیفیتـی مثال‌‍‌زدنـی. بـزرگ ماننـد اهمیـت تهیـه محصوالتـی کـه از مـو، پوسـت سـر و سـامت کلـی مـا مراقبـت میکننـد.
محصوالتـی سرشـار از ترکیبـات فعـال طبیعـی بـا کیفیتـی بـاال و عـاری از ترکیبـات نامناسـب. محصوالتـی کـه بـا بهرهگیـری از جدیدتریـن مـواد اولیـه بـازار بـا خـواص درمانـی ثابـت شـده، تهیـه شـدهاند. خیـر مقـدم مـا را بـه سـری جدیـد محصـوالت کیـو پذیـرا باشـید. در صفحـات بعـدی، گام بـه گام در کنـار شـما آینـده نوینـی را بـرای تکنولـوژی مـو مـرور خواهیـم کـرد.
رایحه محصولات کیو:
کیـو سرشـار از تجـارب حسـی اسـت. بـا استشـمام نوتهـای آغازیـن هـرم بویایـی سـری محصـوالت کیـو، بالفاصلـه احسـاس تازگـی و سـبکی خواهیـد کـرد: آمیـزهای از نوتهـای گیـاه برگامـوت، گریـپ فـروت، گالبـی و میوههـای سـرخ. رایحـهای نیروبخـش و شـیرین شـما را احاطـه مـی کنـد. در نوتهـای میانـی رایحـه محصـوالت کیـو، احسـاس باغـی از گلهـای گل صدتومانـی )پیونـی(، اقاقیـا، گاردنیـا، رز و موگـه را تجربـه خواهیـد کـرد. در نـوت انتهایـی نیـز رایحـه هوشربـای کیـو بـا عطـر درخـت سـدر، و عطـر مالیـم مشـک بـه تجربـه بـاارزش و گرانبهـای ایـن محصـوالت غنـا میبخشـند.